Prehliadky a Údržba kotlov


Základným predpokladom dlhodobej bezproblémovej funkcie plynového kotla je jeho pravidelná údržba. Zanedbanie údržby plynového kotla vedie nielen k znižovaniu jeho účinnosti a spoľahlivosti, ale môže mať za následok i ohrozenie zdravia a života osôb, ktoré sa pohybujú vo vykurovaných priestoroch. Pre bezporuchovú prevádzku doporučuje každý výrobca plynového zariadenia jeho pravidelnú ročnú servisnú prehliadku. Pri nových plynových kotloch v záruke, je servisná prehliadka jedenkrát ročne dokonca podmienkou uplatnenia záruky na plynový kotol. Naopak, v pozáručnom období pravidelné servisné prehliadky a vykonávaná údržba zase zaistia dlhodobú funkčnosť plynového kotla a jeho efektívnu a bezpečnú prevádzku.


Zanedbaná údržba môže postupne viesť k zhoršovaniu procesu horenia, čím sa znižuje účinnosť spotrebiča a priamo úmerne narastá aj spotreba plynu. Nedokonalým spaľovaním dochádza aj k vzniku nebezpečného oxidu uhoľnatého CO. Servisná prehliadka okrem diagnostikovania a odstránenia problémov udržiava prístroj v dobrom stave. Niekedy naozaj stačí spotrebič iba vyčistiť a správne nastaviť. Pri prehliadke staršieho zariadenia rátajte aj s alternatívou, že Vám technik navrhne jeho výmenu, najmä v prípadoch kedy je prevádzkovanie plynového zariadenia mimoriadne neekonomické (vysoké nedoplatky za plyn), prípadne nespĺňa požiadavky bezpečnej prevádzky.
Kontrolu plynových spotrebičov, najmä kotlov, je vhodné vykonať raz ročne ideálne po skončení vykurovacej sezóny. Po vykonaní prehliadky Vám servisný technik vystaví protokol.


Ponúkame Vám bezplatný automatický systém preventívnych ročných servisných prehliadok (1 x za rok) formou pripomienkovej SMS alebo telefonicky, ktorým Vám zabezpečíme pravidelnú servisnú prehliadku Vašich plynových zariadení ešte pred vykurovacou sezónou, čím sa vyhnete možným problémom s Vašim kotlom a nedostupnosťou servisných technikov v zimnom období keď ste od vykurovania najviac závislí.


 
 • Pravidelná ročná servisná prehliadka plynových kotlov zahŕňa :

 • Celkové zhodnotenie stavu kotla a jeho funkčnosť pred servisom
 • Kontrolu zapaľovacieho horáka plynového kotla a jeho prípadné vyčistenie
 • Vyčistenie hlavného horáka plynového kotla
 • Kontrolu výmenníka tepla plynového kotla a jeho prípadné vyčistenie
 • Kontrolu zapaľovacieho zariadenia plynového kotla
 • Kontrolu čidla prítomnosti plameňa plynového kotla
 • Kontrolu zapaľovacej trysky plynového kotla
 • Kontrolu plynovej armatúry a ventilov
 • Kontrolu tesnosti plynových spojov detekčným prístrojom
 • Kontrolu a odskúšanie všetkých bezpečnostných prvkov plynového kotla
 • Odstránenie prípadných závad plynového kotla
 • Kontrolu a prípadné nastavenie priestorových termostatov

Non - Stop servisná podpora - napíšte nám alebo volajte 0948 288 656:
Meno:
kontakt
E-mail:
Odkaz: